Gjysem
Plote
Qendërzuar
Kycur
Mbyll

ETLEVA TRESKA

RRUGA NIKOLLA LENA
0683493712

Shërbime Kontabiliteti për Bizneset. Deklarimet dhe pagesat on-line të detyrimeve tatimore (Libër Shitje, Blerje, TVSH, Sigurimeve Shoqërore & Shëndetësore, Tatimit mbi të ardhurat personale, Tatim-Fitimi). Marrëdheniet me shtetin (tatimet, taksat, sigurimet). Pasqyrat Financiare (Bilanc, Pasqyra te Ardhura Shpenzime) Konsulence: Fiskale, Financiare, Bankare, Auditim Financiar.

Jepni vleresimin tuaj

Shkruani nje koment