AGJENT SHITJE


Detyrat :Viziton rregullisht numrin e klientëve që i janë caktuar nga ana e Manaxherit Rajonal dhe siguron një komunikim dhe shërbim të shkëlqyer ndaj klientit.

•Përgjegjës për ndjekjen e procedurës së porosive, në përputhje me të gjitha udhëzimet e tregtimit të produktit.

•Përgjegjës për dorëzimin e raporteve ditore të shitjeve duke përfshirë edhe kthimet e produkteve me komentet përkatëse.

•Përgjegjës për marrjen në dorëzim të mallit kur ai del nga magazina, sigurohet që të plotësojë saktë dhe firmosë duhësisht të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

•Përgjegjës për pajisjen me faturë të saktë Tatimore Shitje (faturë TVSH) të të gjithë klientëve të regjistruar me NIPT si edhe pajisjen me kupon fiskal kase kur shihet e nevojshme.

•Kontrollon dhe verifikon ekskluzivitetin e frigoriferëve LUFRA duke njoftuar Manaxherin Rajonal përkatës për rastet kur kjo nuk respektohet nga ana e klientit.

 

Kualifikimet / Kërkesat

• Te kete Leje drejtimi Automjeti – kategoria B.

• Aftësi të mira komunikuese dhe i aftë të ruajë qetësinë në momente tensioni. 

• Aftësi të mira vëzhguese dhe analitike.


Kategoria Punë
Data e publikimit 08 Shkurt 2018 - 19:16
Telefon Shfaq Numrin
E-mail Shfaq e-mail