Digital Marketing Specialist (F)


Digital Marketing Specialist është përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrjeteve sociale dhe web-it te Teoren si edhe zbatimin dhe aplikimin e fushatave ne rrjetet dixhitale si edhe raportimin për ecurinë e tyre dhe optimizmin e mëtejshëm

Detyra dhe Përgjegjësi:

• Mirëmbajtja e prezencës se Teoren në kanalet e komunikimit online

• Ekzekuton të gjitha web SEO / SEM, në bashkëpunim me stafin pergjegjës në bazën e të dhënave të marketingut, e-mailelev dhe mediave sociale

•Sjell ide, metoda të reja dhe krijuese të rritjes se performances ne web dhe social Media

•Përgjegjëse për realizimin dhe dorëzimin e newsletter.

•Bashkëpunon me koordinatorët marketing dhe palët e tjera te përfshira për të studiuar dhe optimizuar përvojën e përdoruesit

•Mat dhe raporton mbi performancën e të gjitha fushatave të marketingut dixhital dhe vlerësimin e tyre kundrejt tragetit (ROI dhe KPIs)

•Identifikon trendet dhe zhvillimet e reja, dhe optimizon performancën në bashkëpunimi me struktuart e marketingut bazuar në te dhënat qe merr nga matjet

•Propozon dhe egzekuton përmbajtje te komunikimit ne kanalet e përdoruesve, sipas specifikes se secilit

• Vlerëson teknologjitë në zhvillim. Propozon dhe sugjeron adoptimin e tyre ne rastet kur është e përshtatshme.Kualifikimet / Kërkesat

•Minimumi 2 vjet experience pune në ketë profilin.

•Aftësi te shkëlqyera komunikuese verbale dhe në shkrim.

•Njohuri shume te mira te gjuhës angleze.

•Arsimi i larte.

•E aftë për te punuar ne grup.

•E afte për të thjeshtëzuar sa me shumë informacionin e komplikuar, duke përdorur mjetet e duhura. Kandidatet e interesuara mund të dërgojnë aplikimet e tyre me e-mali 


Kategoria Punë
Data e publikimit 29 Janar 2018 - 17:21
Telefon Shfaq Numrin
E-mail Shfaq e-mail