Kerkohet Asistente AdministrativePërgjegjësitë Kryesore:•Harton, përkthen dokumente administrative të shoqërisë, në emër dhe për llogari të kësaj të fundit;

•Arshivon dokumentacionin që administron në hardcopy dhe format elektronik (Urdhëresa, Njoftime);

•Mban protokollin hyrës e dalës, të brendshëm e të jashtëm, organizon dokumentacionin në hardcopy në dosjet përkatëse, dhe mban indeks për çdo dosje;

•Kryen printime, fotokopje, skanime të dokumentave, praktikave që dorëzon dhe i dorëzohen;

•Kontrollon kutinë postare, menaxhon, kryen dërgesat postare;

•Menaxhon, shpërndan kancelaritë e zyrës.

Kualifikimet / Kërkesat

Kërkesat për këtë pozicion janë:•Diplomë Universitare

•Përvojë e mëparshme në pozicione të ngjashme

•Të zotëroj shumë mirë paketën MS Office;

•Të zotëroj shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane

•Të jetë person i besueshëm dhe me aftësi të mira organizative dhe bashkëpunuese;

•Të dijë të ruajë konfidencialitetin dhe të ketë etikë të lartë profesionale;

•Preferohet grup mosha 25-30 vjeç.


Kategoria Punë
Data e publikimit 08 Shkurt 2018 - 19:14
Telefon Shfaq Numrin
E-mail Shfaq e-mail