MENAXHER PER SUPERMARKET

Detyrat


1. Plotëson kërkesat operacionale te dyqanit ben planifikimin dhe caktimin punonjësve; sipas rezultateve te punës

2. Kujdeset per stafin me rekrutimin, përzgjedhjen, orientimin dhe trajnimin e punonjësve

3. Ndjek rezultatet e punes te stafit ne dyqan duke i trajnuar, këshilluar, dhe disiplinuar punonjësit; planifikon, monitoron, vlerëson rezultatet e punës

4. Menaxhon dhe motivon stafin e dyqanit qe te rrise shitjet ditore dhe te maksimizoje efikasitetin ne pune

5. Identifikon kërkesat aktuale dhe të ardhshme të konsumatorëve duke krijuar marrëdhënie me klientët potencial dhe aktual

6. Menaxhon dhe kontrollon stokun bashke me shefin e salles.

7. Perpilon raporte statistikore periodike per te analizuar nivelin e shitjeve sipas tendencave, preferencave, grupmoshave, etj., ne menyre qe te lehtesoje planifikimin, te parashikoje volumin e shitjeve ne te ardhmen dhe te maksimizoje perfitimet nga dyqani

8. Ndjek me rigorozitet zbatimin e orarit te punes dhe te disiplines ne pune nga stafi

9. Gjen dhe sugjeron forma praktike dhe krijuese per promocionin e dyqanit/mallit duke bashkepunuar ngushte me Departamentin e Marketingut

10. Sugjeron/propozon tek eproret ide dhe iniciativa per permiresimin e biznesit.


 


Kualifikimet / Kërkesat

Diplomë Universitare preferohet ne Menaxhim ose Finance 

2-3 vite përvojë pune ne nje pozicion te ngjashem

Komunikues i fortë dhe aftësi ndërpersonale

Aftesi te shkëlqyera ne zgjidhjen e problemeve

Personi energjik dhe dinamik

I besueshem dhe vendimmarresI afte te menaxhoj punen dhe kohen ne flukse

Njohuri të mira të paketës Microsoft (Word, Excel)

Preferohet gjinia femerore mosha mbi 35 vjec.


Kategoria Punë
Data e publikimit 25 Janar 2018 - 17:41
Telefon Shfaq Numrin
E-mail Shfaq e-mail